Shamair Turner

 

Shamair Turner

Candidate for Ward 11 (Karhiio)

 

 

     

 

 

Biography: